Podmínky a pravidla

Před použitím webových stránek https://tradeprobot.com (dále jen „služba“), které provozuje společnost Trade Pro Bot (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“), si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“, „naše“).

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Účty

Při vytváření účtu u nás musíte vždy uvádět přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení podmínek, které může vést k okamžitému zrušení vašeho účtu v naší službě.

Jste zodpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke službě, a za všechny činnosti nebo akce pod vaším heslem, ať už je vaše heslo u naší služby nebo u služby třetí strany.

Souhlasíte s tím, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, vlastnosti a funkce zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Trade Pro Bot a jejích poskytovatelů licence.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost Trade Pro Bot nevlastní ani nekontroluje.

Společnost Trade Pro Bot nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Trade Pro Bot nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš účet můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte Podmínky.

Ukončením služby okamžitě zaniká vaše právo na její používání. Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat službu používat.

Všechna ustanovení Podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odmítnutí odpovědnosti

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se singapurskými zákony bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

Pokud neuplatníme žádné právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou ohledně služby uzavřeli.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se jedná o podstatnou revizi, pokusíme se ji oznámit alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

Logo Tradeprobot

Přední obchodní platforma, která umožňuje obchodníkům pohybovat se na finančních trzích s jistotou a úspěchem.

Služby

Zabezpečená platforma

Snadné transakce

Systém peněženky

Investiční příležitosti

Nákup a prodej

Podpora 24/7

Kontakt

Finaltech PTE Ltd

22 Martin Road, #03-01, Singapur 239058